Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - ΠιερίαΣτην «έξοδο» χιλιάδες υπάλληλοι – Με καταλήψεις απαντά η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Δημοσίευση: 10/07/2013, 08:17:01

Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στους δήμους προχωρούν σε καταλήψεις δημοτικών κτιρίων. Παράλληλα τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών δηλώνουν αμετακίνητα και ζητούν από τους δημάρχους να προχωρήσουν άμεσα σε αξιολόγηση των εργαζομένων διότι σε αντίθετη περίπτωση αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβουν νέα οριζόντια μέτρα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι σήμερα οι Δήμαρχοι δεν έχουν προχωρήσει σε καταγραφή του προσωπικού προκειμένου τα αρμόδια υπουργεία να γνωρίζουν σε ποιους δήμους υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και που υπάρχουν ελλείψεις.

Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Με την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας και με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού.

Ποιοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα

• Υπάλληλοι με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή τα παιδιά του υπαλλήλου
• Πολύτεκνοι
• Υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου
• Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.

Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας

• Με την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας και με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού.

•  Με την παράγραφο 2 λαμβάνεται η απαιτούμενη ειδική μέριμνα για ορισμένους από τους υπαλλήλους της παρ.1, με βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξημένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παρ. 4 ρυθμίζει τα απαραίτητα ζητήματα αναφορικά με την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είναι η 23η.9.2013.

•  Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από την 23η.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

•  Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους.

•  Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί που ανήκαν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

•  Με τα άρθρα 92 έως 94 προβλέπεται στο πλαίσιο της επικείμενης εφαρμογής του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η κατάργηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών που υπάγονται στην Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών.

•  Η αρμοδιότητα της διάθεσης αυτοκινήτων και οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης ξένων επισήμων, θα πρέπει να μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει ανάλογη συναφή εμπειρία και υπ’ αυτή την έννοια μπορεί να ασκήσει την εν λόγω αρμοδιότητα.

•  Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διαχειρίζεται το Συνεργείο ασκώντας κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την εξασφάλιση της κίνησης, τη συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων (ανεφοδιασμός σε καύσιμα και έλαια - λιπαντικά και παρακολούθηση της κανονικής τους κατανάλωσης, εισήγηση για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών Οχημάτων), τη μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, καθώς και προμήθεια του αναγκαίου για τη λειτουργία του συνεργείου μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.)

•  Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει ήδη Υπηρεσίες Συνοδείας Ασφαλείας και Προστασίας επισήμων προσώπων καθώς επίσης και συνεργεία για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του.

Ταχεία εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων

•  Ο σκοπός της τροποποιήσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 691 είναι η ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση εκδόσεως προσωρινής διαταγής,

•  Επίσης αποσκοπεί τη χορήγηση μόνο μία φορά προσωρινής διαταγής και αν το σχετικό αίτημα απορριφθεί να μπορεί ο δικαστής που δίκασε κατ’ ουσία την υπόθεση να τη χορηγήσει μετά την κατ’ ουσία συζήτηση της υποθέσεως.

•  Αν δικαστής χορηγήσει ή παρατείνει την ισχύ της προσωρινής διαταγής, οφείλει να εκδώσει την απόφαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συζήτηση.

•  Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση εκδίδεται σε τριάντα ημέρες.

•  Στόχος να μην διαιωνίζεται η σχετική διαφορά με διαδοχικές αναβολές, στις περιπτώσεις επικαλουμένης άκυρης απόλυσης εργαζομένου.

•  Στα δικαστήρια εκκρεμεί άγνωστος αριθμός τέτοιων αιτήσεων και αγωγών, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν σε μακρινές δικασίμους ή έχουν αναβληθεί σε μακρινές δικασίμους, ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο με επίσπευση της συζητήσεως από τους διαδίκους.

•  Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται να εξαλειφθεί το φαινόμενο της διατηρήσεως επί μακρόν σε θέσεις εργασίας εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίες έχουν λήξει, με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή με βάση πιθανολόγηση της βασιμότητας αυτών, και χωρίς κατ’ ουσίαν εκδίκαση των διαφορών, δηλαδή να εξαλειφθεί το φαινόμενο της χρησιμοποιήσεως κυρίως των προσωρινών διαταγών, με τη συμπαιγνία των διαδίκων μερών, ως μέσου για τη διαιώνιση συμβάσεων εργασίας, που έχουν λήξει, χωρίς έκπτωση από τα συνταγματικά και ατομικά τους δικαιώματα.

•  Η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 232 Α είναι αναγκαία για το λόγο ότι εξαναγκάζει τον εργοδότη να απασχολήσει τον εργαζόμενο, ακόμη και αν δεν υπάρχει θέση εργασίας. 
  Αναγνώσεις: 502

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2024 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ