Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - ΠιερίαΞεκινά η διαδικασία απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα ΚΕΠ

Δημοσίευση: 17/01/2012, 10:47:43

Ξεκινά στις αρχές του επόμενου μήνα, η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα ΚΕΠ. Όπως τόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κατερίνης Γιώργος Ίτσιος, «το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω των ΚΕΠ, πραγματοποιεί το έργο της καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, συστήνοντας το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου» Ο κ. Ίτσιος υπογράμμισε επίσης πως «η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα».

Σχετικά με την διαδικασία απογραφής των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ποιους αφορά η απογραφή

Η απογραφή αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τη λίστα με τις κατηγορίες επιδομάτων που ακολουθεί:

Βαριάς Αναπηρίας

Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Κώφωσης

Κίνησης

Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων

Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου

Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας/συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης

Τυφλότητας

Νόσου του Χάνσεν

Απροστάτευτων Ανηλίκων

Ομογενών

Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ

Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων)

Πού και πότε θα γίνει η απογραφή

Η απογραφή πραγματοποιείται μόνο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ ξεκινά στις 1-2-2012 και ολοκληρώνεται στις 16-3-2012.

Αναλυτικότερα, η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά

από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012

από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012

από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012

Tι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά τη μέρα της απογραφής;

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απογραφή των δικαιούχων είναι απαραίτητη η επίδειξη των κάτωθι εγγράφων στους υπαλλήλους των ΚΕΠ:

Α) Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του και συγκεκριμένα:

Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ

Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής,

Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού»,

Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας,

Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

Β) Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν ο δικαιούχος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

Γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το ΚΕΠ.

Δ) Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) , είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ γίνεται από τον δικαιούχο.

Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι :

* Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛΤΑ

* Ατομικός ή κοινός με άλλα άτομα, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.

Ε) Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας ή νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος [αρχική (εφόσον είναι νέος δικαιούχος) /συνέχισης/ επανεπιδότησης]. Σε περίπτωση που δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους δήμους/περιφέρειες από πού χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφό της ή ανάλογη βεβαίωση.

ΣΤ) Απόκομμα ταχυδρομική επιταγής πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.

Σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ, τότε η απογραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα υπό στοιχεία Α και Γ που αφορούν το ίδιο για την απογραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου. (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης). Προκειμένου για ανήλικο, η καταγραφή του θα γίνει από έναν από τους γονείς του, με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του.

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στον νέο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής απογραφής του δικαιούχου από τον υπάλληλο του ΚΕΠ ο δικαιούχος θα λαμβάνει αποδεικτικό αριθμό απογραφής του.

Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

 


  
  Αναγνώσεις: 454

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2024 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ